gototopgototop

Mennyeihír

 • сувениры оптом Киев
 • футболки оптом
 • посуда оптом
 • Ma 2022. július 2, szombat, Ottó napja van. Holnap Kornél és Soma napja lesz.

  Mi történt a kereszten? 1. rész PDF Nyomtatás E-mail
   Jézus áldozata
  A húsvét a legnagyobb keresztény ünnep. Legalábbis annak kellene lennie, mert Isten megváltási terve ekkor valósult meg. De ehhez mélyebben meg kellene érteni azt, ami a kereszten, és azt követő három napon történt. A golgotai események fizikai oldalát többnyire ismerik az emberek, ezért most inkább a szellemi történésekben mélyedjünk el. A szellemi dolgok megértése hatalmas áldást hoz az életünk minden területére. Az Úr Jézusról készült filmek is csak a látható eseményeket adják vissza. Jézus haláláért nem okolható egy ember sem. A keresztre feszítésnek meg kellett lennie, mert Isten akarata volt ezáltal az ember megváltása.

  E világ kárhoztatása
  Jézus azzal a céllal jött a földre két évezreddel ezelőtt, hogy lerontsa az ördög munkáit. A keresztényeknek megértést kell kapni a szívükben arról, amit Jézus az emberiség megváltásáért tett. A Biblia legcsodálatosabb igazságai: Jézus hogyan ment előtted a keresztre, hogyan szenvedte el helyetted a Törvény átkát (szegénység, betegség, szellemi halál), hogyan lett bűnné érted és szenvedett téged helyettesítve. A Kertben azt mondta az Úr: "Szomorú az én lelkem mindhalálig." (Márk 14,34.) Jézus itt nem a fizikai halálra gondolt. Attól a gondolattól szenvedett, hogy rövidesen el fog szakadni az Ő Atyjától. A legszörnyűbb dolog várt Jézusra: az Istentől való elszakadás. Arra készült, hogy magára vegye a bűnt, és tudta, hogy ez el fogja választani Őt az Atyától. Ahogy az elszakadás (szellemi halál) gondolata gyötörte, vért verejtékezett. (Luk. 22,44.)

  Jézus odaadja Önmagát

  A sátán nem tudott Jézushoz férkőzni, mert nem volt benne bűn. Istennek szeplőtelen vére folyt az ereiben, mert Jézus Isten Igéjének és az emberi testnek egyesüléséből született. Amikor a Messiást elárulták, Ő azt mondta: "Most van e világ kárhoztatása; most vettetik ki e világ fejedelme." (Ján. 12,31.) A kárhoztatás szó eredeti görög jelentése "fordulópont", ami krízisnek, válságnak is értelmezhető. Jézus tehát azt mondta: - Most jött el a krízis, a válság, a fordulópont, és én kivetem ennek a világnak a fejedelmét, az ördögöt. Tudta, hogy úton van a kereszt felé: "Jön a sátán, de énbennem nincs semmije" (Ján. 14,30.); "Senki sem veszi el az én életemet, én teszem le azt Magamtól." (Ján. 10,18.) Pilátus szavai megerősítik Jézus ártatlanságát: "Semmi halálra való bűnt nem találok Őbenne." (Luk. 23,22.) Az áldozatnak hibátlannak, bűntelennek kellett lennie.

  A gonosz erők örvendeztek, hogy Isten Fiát bíróság elé állították, majd a látszattárgyalás után keresztre feszítették. Jézus átadta magát az Atya megváltási tervének. Amikor a Megváltó a kereszten függött, három órán át sötétség borította be a környéket. A bővített bibliafordítás így fogalmaz: "Pedig Ő lett megsebesítve a mi bűneinkért, Ő lett megsebesítve a mi bűneink és vétkeink miatt; a szükséges büntetés Őrajta volt, hogy ezzel szerezzen nekünk békét és jólétet, és azokkal a sebekkel, melyek Őt sebesítették meg, mi gyógyultunk meg, mi lettünk egészségesek." (Ésa. 53,5.) Kérlek, figyeld jól meg: "És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért". A megrontatott szó helyén az eredetiben "megsebesíttetett" áll. Ez a kulcs ahhoz, hogy megértsük a gyógyulást a Krisztus engesztelő áldozatában. A Jézusra helyezett sebek, amelyek megszabadítanak a bűntől, ugyanazok a sebek, amelyek megszabadítanak a betegségtől is. Ezeket nem lehet különválasztani egymástól.

  Hallani téves véleményeket, miszerint megkaphatod az üdvösséget és bűneid eltörlését, de Isten ma már nem gyógyít. Vedd észre: ugyanazok a sebek, amelyek megszabadítottak bűneidtől, szabadulást hoztak a testednek is. Isten szemében mindez egyszerre megtörtént két évezreddel ezelőtt.

  A kettős halál

  "És a gonoszok közt adtak sírt Néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál[ok] után." (Ésa. 53,9.) A héber szövegben a halál szó többes számban áll. Jézus bűnné lett, hogy mi igazak lehessünk, és az örök megváltás által közösségünk legyen Istennel. (Zsid. 9, 12.)
  A megváltás megértéséhez szükséges tisztában lennünk az ember hármas felépítésével: szellem, lélek és test. (1Thess. 5, 23.) Az emberi szellem örök életű. Az örökkévaló élet volt veszélyben, amikor az emberiség Ádám bukásával a szellemi halál állapotába jutott. Ahhoz, hogy Jézus előttünk járva utat készítsen az Atyához, meg kellett szabadítania az embert a szellemi haláltól. Ennek egyetlen módja volt: Jézusnak el kellett szenvednie a bűn büntetését, a halált, annak ellenére, hogy Ő szent volt. Jézus nem követett el bűnt, hanem befogadta a bűnt. Ő előttünk járt, hogy elszenvedje azt, amit nekünk kellett volna.

  Most már érted, miért verejtékezett vért a Gecsemáné Kertben? A kereszten függve megnyitotta magát és befogadta a halált. Az Istennek Fia lett a te helyettesítőd! A legtöbb keresztény még sajnos nem érti, hogy mi az, amit Jézus elszenvedett azért, hogy örök életet adjon az elveszetteknek. "Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engem?" - kiáltotta. (Márk 15, 34.) Ő lett a bűnért való áldozat, és átokká tétetett. A sátán csapdába esett. Úgy gondolta, Jézus bűnt követett el, mert az emberek átkozták, arcul ütötték, tövissel megkoronázták, és kegyetlenül megkorbácsolták.

  Prófécia Jézus haláláról

  Ésaiás megprófétálta Jézus halálát, és szellemi kinyilatkoztatás által megtekinthette a szenvedését. (Ésa. 52,13-14.) A kereszt körül álló emberek sem láthatták Jézus kínjait, mert három órán át sötétség volt. Minden bizonnyal azért nem nézhették az emberek Jézus leírhatatlan szenvedését, mert nem tudtak volna rátekinteni egy minden képzeletet felülmúlóan gyötrődő emberi lényre. De Jézusnak, a megváltásunk érdekében, el kellett szenvednie a teljes átkot. Jézus mindeddig nem szenvedett betegségtől. Miért tette Isten beteggé Jézust? Azért, hogy a békességünkhöz és jólétünkhöz szükséges büntetést helyettünk elszenvedje. Mikor tette ezt Isten? Amikor Jézust adta bűnért való áldozatul azzal, hogy Őrá helyezett minden ördögi betegséget. (Ésa. 53, 10-12.)

  Jézus sebeivel meggyógyultunk

  Az Ésaiás 53,4-ben foglaltakat szó szerint kell érteni: "Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!" Jézus helyettünk viselte el mind a betegségeket, mind a fájdalmakat, hogy mi ne legyünk betegek! Az ördög azóta is betegségeket helyez az emberekre, és sikerült elhitetnie sokakkal, hogy a betegséggel Isten "nevelni" akar. Ugye, a szülő sem csapásokkal neveli a gyermekét? Ugye, a szülő is akkor örül, ha a gyermekét boldognak látja? Istennek is az az akarata az Ő gyermekei számára, hogy boldogan éljenek. Ha egészségben akarsz járni, ismerned kell ezt az igazságot, és eszerint is kell cselekedned.

  Jézus legyőzte a sátánt

  A Biblia azt írja: "Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, győzelmet aratván felettük Őbenne, nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta őket." (Kol. 2,15.) Krisztus lefegyverezte a sátánt és seregét. Vedd észre, az ördögnek nincs fegyvere! A sátán hatalma semmivé lett, mert Jézus megfosztotta hatalmától. Csak akkor tud ártani, ha te átadod neki jogos hatalmadat. E világ fejedelme, a sátán már kivettetett az emberiség feletti hatalmából. A csata már eldőlt!

  Minden kereszténynek saját magának kell használnia a Krisztusban kapott hatalmát és önmagára alkalmaznia Isten Igéjét. Krisztus teérted halt meg! Ő két halált szenvedett el, a test és a szellem halálát. Jézus nemcsak kifizette helyettünk a bűn büntetését, hanem bűnné lett. (Luk. 23, 46.) Ez volt a szellemi rész. Ő értünk és helyettünk szenvedte el a poklot, hogy nekünk ne kelljen. "És a gonoszok közt adtak sírt Néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halálok után." (Ésa. 53,9.) Figyeld meg, a halál szó itt többes számban van. Először a bűnért való áldozat történt meg.

  Jézus sírja a gonoszok között

  Jézus bűnné lett és elment a gonosz halottak lakóhelyére. A pokolban kapott sírt a gonoszok és gazdagok között az Ő halálaiban. Fontos tudni, hogy az ember szellem, van lelke és testben él. Az igaz emberek halál utáni tartózkodási helye el volt különítve a gonosz halottakétól. Azokban a napokban az elveszettek a gonosz halottak tartózkodási helyére kerültek. Ezen a helyen a szellemek nagy gyötrelmeket álltak ki. (Luk. 16,19-31.) Jézus maga döntött úgy, hogy helyetted magára veszi a bűnt, és elmegy oda. Ha lenne a pokolnak olyan része, ahol Ő nem szenvedett volna, akkor azt neked kellene elszenvedned. De Istennek hála, Jézus a pokol minden gyötrelmét megszenvedte érted! A sátán és démonai azon örvendeztek, hogy sikerült foglyul ejteniük Isten Fiát. Az örömük azonban rövid életű volt.

  Jézus keresztülment a szakadékon

  Jézus három napot töltött a pokolban, hogy eleget tegyen az igazságosságnak, majd feltámadt a mi megigazulásunkért. (Róm. 4,25.) Megigazulás = igazzá válni Isten előtt, a Krisztus által. Elképzelheted, ahogy Jézus köré sereglett a sötétség minden ereje, hogy láthassák a szörnyű gyötrelmektől szenvedő Megváltó megsemmisülését. De amikor az Úr szava szólt a mennyből, a pokol beleremegett: "Engedjétek el Őt, mert jogtalanul van ott!" Ettől az egész pokol megdermedt, és a csendben Jézus léptei visszhangoztak. A Fiú újjászületett Isten Szellemétől. Szétszakította a bilincseit, és elvette az ördögtől a "pokolnak és a halálnak kulcsait." (Jel. 1, 18.) Majd a Lukács 16,26-ban olvasható "szakadékon" átment az igaz halottak tartózkodási helyére, és prédikált nekik: "Eljött a feltámadásotok, nem kell tovább itt maradnotok." Ezért mondja az Írás, hogy Jézus "fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva." (Eféz. 4,8.) A feltámadt igazak közül néhányat láttak is Jeruzsálem utcáin. (Mát. 27,53.)

  Ma az embernek még a halála előtt kell döntést hoznia, hogy örök élete legyen, és éljen! Ahogy a bűn zsoldja a halál, úgy a megigazultság ajándéka örök élet. (Róm. 5,12-19.) Jézus örök váltságot szerzett nekünk! Amennyiben élni kívánsz a Krisztusban kapott megváltással, nyisd meg a szíved ajtaját Megváltódnak. Mondd el hangosan, teljes szívedből ezt az odaszánási imát, és a szívedben bizonyosságot kapsz az üdvösségedről, arról, hogy Jézus érted halt meg, téged szerzett vissza a halálával az Atya Istennek, mint engedelmes gyermekét. (Róm. 10,9-10; Luk. 11,13.)


  Drága Mennyei Atyám!
  Hiszem a szívemben és megvallom a számmal,
  hogy Jézus Krisztus az Isten Fia,
  Aki meghalt értem és feltámadt, hogy
  megváltást nyerjek az Ő drága szent vére által.
  Kérlek Jézus, költözz a szívembe, s
  legyél az én Uram, Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm!
  Kérlek Atyám, töltsd be a szívemet a Te Szent Szellemeddel.
  Köszönöm Uram az örök életet és a szívem teljességét
  a Te Szent Szellemeddel (Szent lelkeddel).
  Jézus nevében, Ámen.

  - Charles Capps -
  Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
  Olvasottság: 12173
  Küldés (0)add comment

  Szólj hozzá Te is!
  Kérjük, hogy jelentkezz be, ha hozzá kívánsz szólni. Ha még nincs fiókod, akkor regisztrálj!

  busy
   

  Facebook