gototopgototop

Mennyeihír

 • сувениры оптом Киев
 • футболки оптом
 • посуда оптом
 • Ma 2022. június 30, csütörtök, Pál napja van. Holnap Tihamér és Annamária napja lesz.

  Mi történt a kereszten? 2. rész PDF  | Nyomtatás |  E-mail
  Az örök váltság
  Sok kijelentés csak elmélet lenne, ha ószövetségi előképek nem támasztanák alá ezeket. 3Mózes 6. fejezete a bűnért való áldozattal foglalkozik. A 30. versből megtudhatjuk, hogy a bűnért való áldozat "az meg nem ehető, tűzzel égettessék meg." Jézus volt a bűnért való áldozat. A prófétai szavak Jézusra utalnak: "kiszabadítottál engem a mélységes pokolból." (Zsolt. 86,13.) Figyelj Jézus szavaira: "azonképpen az embernek Fia is három nap és három éjjel lesz a föld gyomrában." (Mát. 12,40.) Nem a sírban, hanem a föld középpontjában, ahol a pokol van. A föld gyomra egy igen szörnyű hely, ott izzó magma van, ami a vulkánok kitörésekor a felszínre is tör.

  "A cserépedényt, amelyben azt [áldozati húst] főzték, törjék el." (3Móz. 6,28.) A Biblia számos helyen használja az "edény" kifejezést az ember fizikai testére, Pál egy helyen "cserépedénynek" nevezi. (2Kor. 4,7.) A Jézusra vonatkozó próféciában ez áll: "olyanná lettem, mint a veszendő edény". (Zsolt. 31,12.) Az angolban ezt "eltört" edénynek fordítják.

  Az első halál

  Jézus a kereszten függve szent maradt egészen addig, amíg az utolsó lehelet el nem hagyta ajkait. Miután kijelentette, hogy a bűnért való áldozat elvégeztetett, átadta magát a testi halálnak, majd befogadta a szellemi halált. Az előképekből érthető meg, hogyan adta át magát Jézus a halálnak, és hogyan fogadta be a bűnt. A Mózes 3. könyvének 16. fejezetében szereplő két bak jelképezi Jézust. Az egyik a bűnért való áldozat volt. A másik arra szolgált, hogy magára vegye az ítéletet, a bűn miatt kijáró igazságos büntetést. A két bak együtt tesz ki egy tökéletes áldozatot.

  A második halál

  Jézus a kereszten átadta magát a testi halálnak, mint bűnért való áldozat. Bűn nem volt Benne, ezért volt Ő a tökéletes áldozat. Miután a bűnért való áldozat bevégeztetett, Jézus Szellemének Isten elé kellett állnia, hogy igazságos ítéletet kapjon. Jézus nem követett el bűnt, de az ember igen. (Róm. 6,23.) A Biblia egyértelműen fogalmaz: a bűnért meg kell fizetni, az igazságot végre kell hajtani, az örök váltságért örök árat kell fizetni. Isten csak Úgy tudott megszabadítani bennünket a második haláltól (Jel. 20,14.), ha valaki kifizeti a büntetést. A második halál a szellem halála, amely az Istentől való elszakadást jelenti. Ez igen szörnyűséges dolog, de a Biblia mégis kijelenti: Jézus szellemileg halott lett, hogy szellemi örök életet szerezzen nekünk.

  A bűnért való áldozat

  Izrael népe az ó szövetség idején a mózesi törvény szerint élt. Amikor a törvény ellen vétkeztek, a papságnak engesztelő áldozatot kellett bemutatni, hogy azzal elfedjék az elkövetett bűnöket. Ehhez két bakra volt szükség. Először a főpapnak kellett egy ártatlan állat vérét bevinni a Szentekszentjébe, és azzal meghinteni az oltár fedelét. A vér eltakarta az emberek előző évben elkövetett összes bűnét. Tehát egy ártatlan állat vére (élete) lett széthintve a szellemileg halott Izrael felett. Ez volt a szenthelyért való engesztelés. (3Móz. 16,15-16.)

  Másodjára a főpap a másik bak fejére helyezte kezeit, és megvallotta felette az emberek bűneit. Ezzel a pap jelképesen áthelyezte az emberek bűneit a bűnbakra. Ezután az állatot a pusztaságba vitték, hogy felfalják a vadállatok. A bűnbak így vitte ki a bűneiket kietlen földre. (3Móz. 16,20-22.)

  Az első bak vére előképe Jézus vérének, ahogy engesztelést szerez a világ bűneiért. A második bak Jézust jelképezi, Aki megnyitja szellemét Istennek, hogy Ő mindent elvégezhessen a világ megváltására. Az örök megváltás múlott ezen.

  Jézus a bűnbak

  Ésaiásnál azt olvassuk, hogy Isten a mi büntetésünket Jézusra helyezte. Az ószövetségi előképben az áldozatot bemutató főpap mindkét kezét rátette a bak fejére: "hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre." (3Móz. 16,22.) Jézus a Gyülekezeti Test (Anyaszentegyház) Feje. Isten maga mutatta be az áldozatot, Ő tette rá kezeit a Bak (Fiú) fejére. Amikor Isten rátette a kezeit Jézus örökkévaló szellemére, megvallotta felette minden ember bűnét. A héberben a kietlen szó "elkülönülést" jelent. A szellemi halál elkülönülést jelent Istentől. Az első bak már halott, a fizikai halál beállt. De most a második halálról beszélünk. A második baknak nem szűnt meg a létezése, azt elküldték a pusztába, az elkülönülés földjére. Ez a szellemi halál előképe. Amikor Ádám bűnbe esett, szellemileg meghalt, de a szelleme nem szűnt meg létezni. A második baknak élőnek kellett lennie, hogy az igazságos ítéletet magára vegye. Miután Jézus vére kiontatott a Szenthelyért való engesztelés végett, a kárpit a tetejétől az aljáig kettéhasadt. Megnyílt az út a Szentek Szentjébe, de az ítéletet még meg kellett hozni. Akkor Jézus bűnné lett, és elhordozta a bűnt az elkülönülés helyére, a pokol mélyére. Jézus azért vitte el a bűnt az elkárhozottak birodalmába, hogy megsemmisítse azt. A pokol olyan hely, mely emberi lakhatásra alkalmatlan. Istennek soha nem volt szándékában, hogy az embert odaküldje. Jézus járt ott helyettünk.

  A bűnért való áldozat szent

  Az első bak szent volt, a második bak megrontatott mások bűneivel. Jézus szelleme jelképesen a bűnbak. Isten az a főpap, Aki feláldozta Jézust. Kezeit a Fiúra téve megvallotta felette az emberek bűneit, vétkeit, törvényszegéseit, ezzel ráhelyezte azokat Jézusra. Eddig még sokan nem értették meg, hogy Isten mit végzett el az ember megváltásáért. Isten az Ő saját Fiának szellemét bűnné tette. Jézus elhordozta a világra nehezedő bűn terhét. Jézus erre gondolhatott, amikor a Gecsemáné Kertben vércseppek hullottak a földre. Nem a testi haláltól félt, hanem a szellemi haláltól, ami el fogja választani Őt Istentől.

  Profetikus kinyilatkoztatás

  Isten a profetikus szavakon keresztül rejtett igazságokat nyilatkoztatott ki. Jób próféciája, Jézus szenvedéséről szól a 29. fejezetben. "Utálnak engem, messze távoznak tőlem, és nem átallanak pökdösni előttem." "A sok erőlködés [angol ford.: betegség] miatt elváltozott az én ruházatom" "Kiáltok hozzád, de nem felelsz; megállok és csak nézel reám!" "Bőröm feketülten hámlik le rólam, és csontom elég a hőség miatt." Folytassuk a vizsgálódást a Zsoltárok 88. fejezetében: "Mert lelkem betelt nyomorúságokkal, és életem közel került a Seolhoz [pokolhoz]. Hasonlatossá lettem a sírba szállókhoz; olyan vagyok, mint az erejevesztett ember." "Mély sírba vetettél be engem, sötétségbe, a mélységbe." Tekintsünk Ésaiás (53,8.) próféciájára: "A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földjéből, hogy népem bűne miatt verettetett meg?!"

  Örök megváltás

  Az örök megváltás volt a tét. Jézus lett a bűnért való áldozat. (Zsid. 10.) "Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket." "Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a Te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat." "Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre leült az Istennek jobbjára."

  A tökéletes áldozat

  A két bak együtt alkot egy tökéletes áldozatot. A bűnbak nélkül nem lenne teljes az áldozat, mert a bűn akkor nem lenne elhordozva. Az ítélet azt a helyet sújtja majd, ahova Jézus a bűnöket elhordozta, s ez a pokol. Az ószövetségi áldozat csupán elfedte a bűnöket, "besöpörte a szőnyeg alá", hogy ne legyenek láthatóak. Jézus áldozatának a célja a bűn eltörlésével az örök megváltás megszerzése. (Zsid. 10,17-20.) Jézus a bűnt vette magára, ezért az embernek már nem lehet bűntudata. (2Kor. 5,21.) Isten tette Jézust bűnné. Ő örömmel nyelte el a bűnt helyettünk, és hordozta el a lakhatatlan helyre. Ezzel a bűn-probléma orvoslást nyert. Még ugyan megvan a bűnösök (elveszettek) problémája, de arra is Jézus Krisztus az orvosság. Az örök váltság a miénk! Jézus addig nem lépett be a Mennyei Szentélybe, amíg ezt meg nem szerezte nekünk. Neki fel kellett mennie a mennybe, és a vérét a kegyelem székére hintenie. (Zsid. 9,12.)

  Örök áldozat

  "Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, [?] megszentel a testnek tisztaságára: mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Szellem által Önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek" (Zsid. 9,13-14.) Jézus az utolsó lehelete után ezen szavakkal megnyitotta az örökkévaló szellemét Istennek: "Atyám, a Te kezeidbe teszem le az én szellememet." (Luk. 23,46.) Ahogy az előképben az áldozatot bemutató pap rátette kezeit a bak fejére, hasonlatosan Isten is rátette kezeit Jézus szellemére. Ekkor az első bak már halott. A második bakot  "a ráolvasott bűnökkel " elküldték egy lakhatatlan helyre, hogy az ítélet azt a helyet sújtsa, és ne az embert. Az örök váltság egy örökkévaló és teljes (tökéletes) áldozatot kíván meg. Jézus teljes odaszánására volt szükség. Ezért izzadt vért a Gecsemáné Kertben, mert ahol végrendelet van, ott be kell következni a végrendelkező halálának.

  A végrendelkező halála

  Az örökkévaló szellemnek el kellett vinnie a bűnt az ítélet helyére, hogy örök váltságot szerezzen. Ez volt a második halál. Jézus meghalt szellemileg, holott nem volt egyetlen bűne sem. Az ószövetségi előképek szerint Ő lett a "kígyó a póznán", (4Móz. 21,8-9.) és a "kígyó a földön" (2Móz. 7,8-12.) Azért tette ezt, hogy "lenyelje" a gonoszt, és elvigye a kietlen helyre, hogy az ítélet ne azokat sújtsa, akik elfogadták a megváltást. Ezért kellene az egész világnak Isten Szellemétől újjászületnie! A végrendelet csak a végrendelkező halála után lép életbe. Az örök váltsághoz az örök szellemet kellett feláldozni. Hogy világosan lásd: a szellemek soha nem szűnnek meg létezni. Ádám szellemileg meghalt, amikor evett a tiltott gyümölcsből. Jézus szellemileg maghalt, amikor megnyitotta magát a bűnnek. Ő bűnné lett érted, és ezért szellemileg maghalt, elszakadt az Ő Atyjától.

  Ésaiás próféta két halált látott: a fizikai és a szellemi halált. "Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa" megsemmisítse, felszámolja, semmivé tegye. (1Ján. 3,8.) Jézus eljött, hogy megsemmisítse mindazt, amit a sátán tett. Ádám szellemi halálának a következménye a fizikai halál lett: "Mert a bűn zsoldja halál." (Róm. 6,23.) Jézus megfordította a folyamatot. Jézus először engedett a fizikai halálnak, ami nem neki járt. Azután pedig elviselte a világ bűnéért járó teljes büntetést, a szellemi halált, ami az Istentől való elkülönülés, hogy visszaállítsa a közösséget Isten és ember között. Jézus még életében hozta meg a döntést, hogy meghal. Ma az embernek még a halála előtt kell döntést hoznia, hogy örök élete legyen, és éljen! Ahogy a bűn zsoldja a halál, úgy a megigazultság ajándéka örök élet. (Róm. 5,12-19.) Jézus örök váltságot szerzett nekünk! Amennyiben élni kívánsz a Krisztusban kapott megváltással, nyisd meg a szíved ajtaját Megváltódnak. Mondd el hangosan, teljes szívedből ezt az odaszánási imát, és a szívedben bizonyosságot kapsz az üdvösségedről, arról, hogy Jézus érted halt meg, téged szerzett vissza a halálával az Atya Istennek, mint engedelmes gyermekét. (Róm. 10,9-10; Luk. 11,13.)


  Drága Mennyei Atyám!
  Hiszem a szívemben és megvallom a számmal,
  hogy Jézus Krisztus az Isten Fia,
  Aki meghalt értem és feltámadt, hogy
  megváltást nyerjek az Ő drága szent vére által.
  Kérlek Jézus, költözz a szívembe, s
  legyél az én Uram, Megváltóm, Gyógyítóm és Szabadítóm!
  Kérlek Atyám, töltsd be a szívemet a Te Szent Szellemeddel.
  Köszönöm Uram az örök életet és a szívem teljességét
  a Te Szent Szellemeddel (Szent Lelkeddel).
  Jézus nevében, Ámen.

  - Charles Capps -
  Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
  Olvasottság: 10597
  Küldés (3)add comment

  bere dina hozzászólása:

  133
  ...
  Szamomra is a husvet a legertekesebb unnep,hisz akkor unnepeljuk a feltamadas unnepet ,es halat adok az Urnak hogy az en szivemben is feltamadott es el es O az aki uralkodik Dicsosseg legyen neki .
  Kivanom hogy mindannyian megertsuk a feltamadasnak az igazi uzenetet,,es at is eljuk azt!Koszonom neked Ur Jezus a tokeletes munkadat!
  2010 április 16

  Tarsolyné Püski Zsuzsanna hozzászólása:

  70
  ...
  Dicsőség Istennek , " Jézus él "
  2010 április 08

  Illés József hozzászólása:

  62
  ...
  Úgy hiszem, hogy a húsvét a lehető legnagyobb és mindközül a legjelentősebb ünnep! smilies/smiley.gif
  2010 április 07

  Szólj hozzá Te is!
  Kérjük, hogy jelentkezz be, ha hozzá kívánsz szólni. Ha még nincs fiókod, akkor regisztrálj!

  busy
   

  Facebook