gototopgototop

Mennyeihír

 • сувениры оптом Киев
 • футболки оптом
 • посуда оптом
 • Ma 2022. június 30, csütörtök, Pál napja van. Holnap Tihamér és Annamária napja lesz.

  A bővölködés törvényei 6. rész PDF  | Nyomtatás |  E-mail

  Bőségben járni

  Miközben vidáman és nagylelkűen adakozol, Isten minden áldást hozzád irányít. Azt akarja, hogy képes légy adni másoknak, hogy segíthess a szükségleteik kielégítésében, ezért megszaporítja a bevételi forrásaidat az adás érdekében. Isten rendszere így működik! "Azt mondom pedig: Aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. Ki-ki , amint eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kényszerűségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek, Amint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az Ő igazsága örökké megmarad. Aki pedig magot ád a magvetőnek és kenyeret eleségül, ád, és megsokasítja a ti vetésteket, és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek. " (2Kor 9,6-11)

  A The Amplified Bible fordítása szerint ugyanez így hangzik: "És Isten képes minden kegyelmét (minden jóindulatát és földi áldását) bőségesen rátok árasztani, hogy mindig és minden körülmények között és mindenben önellátóak legyetek, bármire van is szükségetek,- hogy elegendő javatok legyen ahhoz, hogy ne szoruljatok segítségre vagy támogatásra, és bőven teljen minden jótettre és bőkezű adományra... És [Isten], Aki a magvetőt ellátja maggal és kenyérrel eleségül, gondoskodni fog forrásról a vetésetekhez, és meg is sokasítja, és igazságotok gyümölcsét megnöveli... Ekképpen, meg fogtok gazdagodni mindenben és minden módon, hogy nagylelkűek lehessetek, és bármilyen szívességet tesztek is, általunk az hálaadást szerez Istennek. " (8,10-11 versek)

  Beszéltünk már a bővöIködés törvényeiről, és különösképp a százszoros megtérülés ígéretét tanulmányoztuk, például a Márk 10,30 alapján. Most szeretnék megvizsgálni egyet s mást Jézus tanításában, a Márk 4-ből vett igerészben. A magvető példázatában itt is százszoros haszonról beszél.
  Kezdjük a 14. verssel: "A magvető az igét hinti. Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az igét, de mihelyst hallják, azonnal eljő a Sátán, és elragadja a szívükbe vetett igét. És hasonlóképen a köves helyre vetettek azok, akik mihelyst hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják, de nincsen bennük gyökere, hanem ideig valók; azután ha nyomorúság vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak. A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják, de a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz.  A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincan nyit, némely hatvanannyit, némely százannyit."

  Jézus itt Isten Igéjéről tanít. Ha az Istenbe vetett hitről van szó, a legelső és uralkodó szabály a következő: a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Az Isten Igéjére épülő cselekvés eredményekhez vezet. Legalább olyan gyorsan kellene engedelmeskednünk Isten Igéjének, mint ahogy egy orvos, ügyvéd vagy egy bizalmas barát szavát követjük. Függetlenül attól, hogy a körülményeink mit diktálnak, vagy fizikailag mit érzünk, meg kell tennünk, amit Isten mond. Ha Isten Igéjét igazságnak tekintjük és így cselekszünk, az hitet terem. A működő hit aktiválja a szellemvilág törvényeit, és eredmények születnek. A magvető példájában Jézus Isten Igéjéről tanít, és arról, hogy az miképpen terem gyümölcsöt.
  Vizsgáljuk meg közelebbről, s a továbbiakban beszéljünk még néhány fontos tényről. A 15. vers szerint "Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az igét, de mihelyst hallják,  azonnal eljő a Sátán, és elragadja a szívükbe vetett igét." A mag, Isten Igéje megtette a maga dolgát. Behatolt a szívükbe. Erre az a bizonyíték, hogy a Sátán azonnal eljön, hogy kivegye az elvetett Igét. Azonnal. Nem tűnődtél még azon, hogy lehet az, hogy miután prédikálják a gyógyulást, mégis mindenki megbetegszik a gyülekezetben? Hát úgy, hogy a Sátán eljön, hogy ellopja tőlük a gyógyulásra vonatkozó Igét.
  "És hasonlóképen a köves helyre vetettek azok, akik mihelyst hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják, de nincsen őbennük gyökere." Azaz hiányzik az egészséges keresztény önbizalmuk. Mi történik velük? Csak egy ideig tartanak ki. "Azután ha nyomorúság vagy háborúság támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak." Az Ige miatt van részünk üldözésben és szenvedésben. Amikor az Igével összhangban kezdesz tevékenykedni, egyfajta bélyeg kerül rád, és a Sátán mindent elkövet, hogy legyőzzön. Ha azonban használod az Igét, az megvívja a maga harcát úgy, hogy "felettébb diadalmasan" kerülj ki a küzdelemből (lásd Róm.8,37). Aktivizáld az Igét, kezdd el használni! Ez a Szellem kardja, zúzd szét vele a Sátánt! "Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek" (Jak.4,7). Ne felejtsd el, úgy nem fog elmenekülni, ha lefekszel és holtnak tetteted magadat. Ellene kell állnod az Igével!
  "A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az igét hallják, De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejővén, elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz." Ne kövesd el azt a hibát, hogy ezt a három dolgot egy kalap alá veszed. Nem ugyanarról van szó! A világi gondok és a gazdagság csalárdsága két különböző terület.

  Most a világ gondjairól akarok beszélni, mert valószínűleg ez a terület a legveszélyesebb, keresztény életedet ez teheti tönkre leginkább. A világ gondjai megbénítják a hitedet, leállítják az Ige működését az életedben, erősen korlátozzák a gondolkodásodat, és belül megnyomorítanak.
  Mi a legnagyobb gond a világban? A viszálykodás! Azt mondod, jogod van csúnyán viselkedni, jogod van kritizálni a testvéredet, ha akarod, jogod van kötekedni, ha ehhez van kedved, jogodban áll azt mondani, amit csak akarsz! A veszekedés a létező legvilágiasabb dolog! A Sátán maga a viszály. A viszálykodás a világhoz tartozik, és bűn. Halálos, és a szárnyain szinte minden alkalommal betegséget hordoz. A Jakab 3,16 mondja, "Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van." A Galata levélben Pál apostol a patvarkodást a házasságtörés, a paráznaság, a bálványimádás, a varázslás, a gyűlölködés és a részegség mellé teszi (lásd Gal 5,19-21).
  Érthető, hogy ha valaki veszekszik, akkor könnyen gyilkosságba, házasságtörésbe vagy valami hasonlóba eshet, mert ezek mögött a civódás a hajtóerő. Aki szeretetben él, nem így reagál. Aki Isten szeretetében él, az nem tekint más nőre vágyakozva. A kívánság akkor fogan meg, amikor csak magadra gondolsz. A viszálykodás a Sátán leghatásosabb eszköze.

  Jézus a Márk 11,25-26-ban a következőt mondta: "És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket." A meg nem bocsátás és a viszály a bűn és a halál törvénye alatt van. Ennek a törvénynek az ereje pedig csak egyféleképpen törhet meg valakinek az életében: ha Isten megbocsát neki Jézus Krisztus által. Valahányszor teret adunk a viszálynak és az engesztelhetetlenségnek, alárendeljük magunkat a bűn és a halál törvényének, s mindaddig nem nyerhetjük el Isten megbocsátását, míg mi magunk is meg nem bocsátunk a testvérünknek, és ki nem vetjük a viszályt az életünkből. A Sátán ismeri ezt a törvényt, és megpróbál ellenségeskedésben tartani bennünket. A leggyengébb pontodon támad meg, és elpusztít, ha teheti.
  Most azonnal határozd el, hogy többé nem adsz helyet semmiféle meg nem bocsátásnak. Nem engedheted meg magadnak, hogy ezzel a bűnnel játszadozz. A hit szeretet által munkálkodik. Abban a pillanatban, amikor ellenségeskedni kezdesz, a hited botladozni kezd. Ha észreveszed, hogy a hited valamilyen területen meggyengült, nézz csak szét a háztartásodban, a családodban, a baráti kapcsolataid között,- valahol ott rejtőzik a viszály. Találd meg, bánd meg, és rendezd a kapcsolatot. Nem számít, hogy mások mit tettek veled. Azért is szeresd őket! Adj szeretetet, és szeretetet fogsz kapni. Lehet, hogy egy napba kerül, lehet hogy egy hétbe vagy egy évbe, de meg fogod kapni! A szeretet soha nem fogy el!

  "A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az igét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincan nyit, némely hatvanannyit, némely százannyit." Ha befogadod az Igét a szívedbe, gyümölcsöt terem, akár százszorosat is. Dicsőség az Úrnak!
  Márk evangéliumának 4. fejezetében Jézus végig az Isten Igéjét tanítja. A 21. versben ezt mondja: "És monda nékik: Avagy azért hozzák-é elő a gyertyát, hogy véka alá tegyék vagy az ágy alá? És nem azért-é, hogy a gyertyatartóba tegyék?" A gyertya Isten Igéjét jelképezi. A 119. Zsoltár 130. versében azt olvassuk, hogy ahová az Ige behatol, ott világosságot gyújt. Egyesek úgy vélik, hogy nem érthetjük meg a Bibliát. De miért küldte volna el Isten az ő beszédét, ha aztán a véka alá rejti azt? Jézus így folytatja: "Mert nincs semmi rejtett dolog, ami meg ne jelentetnék; és semmi sem volt eltitkolva, hanem hogy nyilvánosságra jusson." Pál apostol azt mondta, hogy Isten Szelleme most felszínre hozza és kijelenti nekünk azokat a titkokat, amelyeket a próféták leírtak a Bibliában (lásd 1Kor.2,9-10). Ez tehát az Igére vonatkozik. Márk 4,23-25: "Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. És monda nékik: Megjegyezzétek, amit hallotok: Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok. Mert akinek van, annak adatik; és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van."
  Mi köze ennek Isten Igéjéhez? Isten mindenről gondoskodott, ami a sikeredhez szükséges a jelenlegi és az eljövendő világban. Az Úr Jézus Krisztusban Megváltót adott, hogy széttörje a Sátán bilincseit az emberiségen. Jézus elszenvedte a korbácsütéseket, a lándzsadöfést és a tövisszúrásokat. Elszenvedte a bűnt és a halált, utána pedig feltámadott örök életre. Isten Általa gondoskodott mindenről.

  Olvassuk el újra: "Megjegyezzétek, amit hallotok: Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek, sőt ráadást adnak néktek, akik halljátok. Mert akinek van, annak adatik; és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van." Az az ember, akinek nincsen szövetségi kapcsolata Istennel, aki - ahogyan az Efézus 2,12 írja -, kívül esik az ígéret szövetségem, Isten nélkül él a világban, és nincs reménysége. Ha kívül állsz a szövetségen; ha Igéje nem hat és nem működik az életedben, akkor, ami kevesed van, azt is elveszi tőled a Sátán. Tehetsz bármit, ha Isten nélkül élsz a világban, előbb vagy utóbb valamelyik előtted álló útkanyarulatban úgyis kifoszt. Ő egy szabadlábon élő tolvaj és gyilkos, aki kétségtelenül igyekszik mindent tönkretenni az életedben. Veled ellentétben ő már hosszú idő óta működik a földön, körülbelül hatezer év az előnye!
  Vesd hát bele magadat az Igébe, testvérem, és töltekezz be Szent Szellemmel! Ha ezt teszed, behozhatatlanul lekörözöd, mert Isten Szelleme már nagyon régen a Sátán előtt is létezett! Ha az Újszövetség szerint élünk, fölényben vagyunk, mert ebből meríthetjük a Sátán feletti uralkodáshoz szükséges ismereteket. Tehát megint csak az Igénél kötöttünk ki. Az ellenség még az újjászületett és Szent Szellemmel betöltekezett hívőket is kifosztja, ha nem tudják, hogy mit mond Isten a gyógyulásról és a bővölködésről. Ha nincsenek tisztában Istennel kötött szövetségükkel, a Sátán azt a keveset is elveszi tőlük, amijük van. Ne késlekedj! Határozd el, hogy te halló fülű ember leszel. Jézus megígérte, hogy akkor még több nagyszerű dolog kerül a birtokodba (25. vers).

  Folytassuk Márk 4,26-tól: "És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe. És alszik és fölkel éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett."
  Ha nem aratjuk le a termést, hiába akarunk bővölködni, a szélnek vetettünk. Még ha tizedet fizetnek és adakoznak is a keresztények, a tudatlanságuk gátolhatja Isten kegyelmét. "Hogyan is kérhettem volna Istent, hogy adjon nekem valamit?" -kérdezik. Az ilyen emberek kevélységből még azt sem fogadnák el, amit adni akarnak nekik. Értelmetlen dolog elvetni a tized és az adakozás magvát, ha nem engeded meg Istennek, hogy megáldja a vetésedet. Ha elültetted a magot, arasd le a termését is!
  Vannak üzletemberek, akik nagy összegeket adakoznak, Isten adományát viszont nem képesek elfogadni. Előfordulhat, hogy tudod, hogyan juthatsz nyereséghez Istenbe vetett hited által, de ajándékot elfogadni nem vagy képes. Talán eszedbe sem jutott még a munkán kívül más forrás! Az egész világon élnek Istennek engedelmes emberek. Ha mindegyikük adna neked egy tízcentest, a hátralevő életedben nem lennének anyagi gondjaid.

  Vannak, akiket ma Isten arra hív el, hogy anyagiakkal szolgáljanak. Az Ige említést tesz gyámolókról és kormányokról (lásd 1Kor.12,28). Ők arra kaptak elhívást, hogy a szolgálatokat anyagilag igazgassák, finanszírozzák, kezeljék. Valójában nagyon kevesen vannak, akiknek legfontosabb szolgálata minden más előtt Isten munkájának finanszírozása. Legtöbben a vállalkozásukat teszik az első helyre, Istent pedig csak a másodikra. Jelenleg az újszövetségi segítők szolgálata van a legkevésbé kiforrott állapotban, pedig ez éppen annyira valóságos, mint a prédikálás munkája.
  Kire van szükséged, ha be akarod fektetni a pénzedet a tőzsdén? Egy részvényügynökre, valakire, aki ismeri a tőzsdét. És ha az evangéliumba akarod beruházni a pénzedet, milyen ember után nézel? Egy prédikátort keresel. Azonban ez így nincs egészen rendben. Az lenne a helyénvaló, ha az evangélium pénzügyei nem a prédikátor vállát nyomnák. Az ő feladata az, hogy az Igét ismerje. Isten elé járul, elmélkedik az Igén, aztán szolgálja Krisztus Teste szükségeit. Az evangéliumba való befektetés mikéntjét a segítés és a menedzselés szolgálatára elhívott embereknek kell ismerniük. Ez felszabadítja a szolgáló testvért, aki így az elhívására tud összpontosítani.

  A Márk 4,30-33-ban ez áll: "És monda: Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példában példázzuk azt? A mustármaghoz, amely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb, és mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz, és nagy ágakat hajt, úgy, hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak. És sok, ilyen példázatban hirdeti vala nékik az igét, Úgy amint megérthetik vala."

  Már említettem, milyen fontos távol tartanod magadtól a viszályt. Most nézzük meg, milyen hatással van ez az anyagi életedre. A Lukács 6,27-34-ben Jézus erről tanít. "De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak. Aki egyik arcodat megüti, fordítsd néki a másikat is; és attól, aki felső ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se. Mindennek pedig, aki tőled kér, adj; és attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza. És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképpen cselekedjetek azokkal. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha csak azokkal tesztek jól, akik veletek jól tesznek, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is ugyanazt cselekszik. És ha csak azoknak adtok kölcsönt, akiktől reménylitek, hogy visszakapjátok, mi jutalmatok van? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsönt a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza."

  Jézus itt arra tanítja követőit, hogy miképp maradhatnak távol a viszálykodástól. Ez nem valamiféle keresztény formula vagy hitvallás. Azért hangzott el, hogy megmaradj Isten erejében, és győztesen élhess. A szeretet védőpajzsot emel körülötted, s ezzel megakadályozza, hogy az ellenségeskedés következményei működhessenek az életedben. Ez a pajzs, a hit pajzsa távol tartja a Sátánt mindattól, amit teszel, gondolsz, és ami vagy. Az 1János 4,8 kijelenti, hogy Isten szeretet. Mivel hívő vagy, Istentől születtél, vagyis szeretet által születtél. Az 1János 5,18 folytatja: "Aki Istentől született, nem vétkezik: hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt."Amíg megőrzöd magad az ellenségeskedéstől, a Sátán nem árthat neked.
  A 2Timóteus 2,24-26 szerint Pál azt írta Timóteusnak a viszállyal kapcsolatban, hogy az Úr szolgája ne torzsalkodjon, hanem szolgálja azokat, akik ellenkeznek vele, hogy Isten megbocsásson nekik, és kiszabadulhassanak az ördög tőréből, aki fogva tartja őket, és a maga kénye-kedve szerint bánik velük. A viszályban élő embereket a Sátán foglyul ejtheti a maga akaratának! A viszály olyan világi luxus, amit a hívők nem engedhetnek meg maguknak!
  Mégis behívjuk tudtunk nélkül az otthonunkba. Otthon olyan dolgokat teszel, és olyan szavakat ejtesz ki a szádon, amilyenek másutt eszedbe sem jutnának. Vajon hazudnál a saját családodnak vagy meglopnád őket? Természetesen nem! Akkor miért épp a civakodást engeded be közéjük? Hiszen éppen az otthon az a hely, ahol a menny légkörének kell uralkodnia! Ez az Isten alapította legerősebb intézmény. Ő Ádámnak sem gyülekezetet épített, hanem családot!
  Jézus a Lukács 6,35-38-ban ezt tanította: "Hanem szeressétek ellenségeiteket, és jól tegyetek, és adjatok kölcsönt, semmit érte nem várván; és a ti jutalmatok sok lesz, és ama magasságos Istennek fiai lesztek: mert ő jótevő a háládatlanokkal és gonoszokkal. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek; ne kárhoztassatok, és nem kárhoztattok; megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik; Adjatok, néktek is adatik." Jézus a viszálymentes létről tanított, amely teljes védelmet ad az élet minden területén az ellenségeskedéssel szemben.
  Csak ezután tért rá a prosperitás vezérelvére, az ADÁSRA. Ugyanis az adakozásod sem működhet megfelelően, ha ezeket az útmutatásokat nem tartod meg.  A viszálykodás a szeretet hiányára vall, az 1Korintus 13 pedig részletesen leírja, mit érünk szeretet nélkül. "Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom." Ha szólunk is nyelveken, szeretet híján semmi haszna. Úgy csak zajt csapunk! "És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok." Ha nem élsz szeretetben, a prófétálás is haszontalan. Ha marakodsz, panaszkodsz vagy embereket kritizálsz, nem állhatsz ki azzal, hogy: "Ezt mondja az Úr...!" Ha nem élsz szeretetben, értéktelenné lesz mindaz, amit megértettél Isten bölcsességéből és a megváltás titkaiból. Ha akkora is a hited, hogy hegyeket mozdíthatnál el, ne várd, hogy szeretet nélkül megtörténik. Ugye érthető, hogy miért épp a viszály a Sátán első számú eszköze? Ha ellenségeskedésbe tud rántani, és sikerül megakadályoznia Isten szeretetének áramlását az életedben, bármekkora hangsúlyt teszel is a szellemi dolgokra, ő fog diktálni! Pontosan tudja majd, hová üssön először!
  "És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból." Szeretet híján az adásból sem profitálsz, még ha a testedet adnád is oda.

  "A szeretet hosszútűrő; kegyes; a szeretet nem irigykedik; a szeretet nem kérkedik; nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül; nem keresi a maga hasznát; nem gerjed haragra; nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez; mindent hiszen; mindent remél; mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy."
  A SZERETET SOHA EL NEM FOGY! Ha szeretetben élsz, az adakozás, a hit, a szellemi ajándékok mind az előmeneteledet szolgálják. Dicsőség az Úrnak!
  Előfordulhat, hogy nem értesz egyet némelyekkel bizonyos kérdésekben. Mégis, ilyenkor inkább azt a pontot keresd meg, ahol megegyezik a véleményetek. Szeresd őket és imádkozz értük, ne kritizáld, ne rágalmazd őket. Olyan emberekért is imádkozhatsz, akiknek nem keresed a társaságát. Ha ez szükséges ahhoz, hogy az ellenségeskedést távol tartsd magadtól, ám kerüld őket, de ettől még imádkozhatsz érettük.
  Jézus megmutatta, hogyan szabadulhatunk meg a viszálykodástól. Azt mondta: "Ha valami panaszod van egy testvéredre, menj oda hozzá, és próbáld meg rendezni vele a kapcsolatot." Nem azt mondta, hogy mindenki mást avass be az ügybe, őt pedig szóra se méltasd! Azt mondta, hogy egyenesen az illető személyhez fordulj. Három lehetőséget kínál a nézeteltérés rendezésére: négyszemközt, egy másik testvér jelenlétében, és az egész gyülekezet előtt (lásd Mát.18,15-17). Végül azzal fejezte be a tanítását, hogy rávilágított az egyetértésben rejlő erőre: "ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám" (Mt 18,19). Lehetséges számunkra, hogy az erő olyan mértékében éljünk Krisztus Testében, amely abszolút és teljes vereséget mér a Sátánra. Állj ellen a gonosznak: az ellenállás a megegyezés ereje és Isten szeretetének ereje által hat.

  Tűnődtél már azon, hogyan lehetséges, hogy miután egyesek megtérnek Istenhez, minden darabokra hull körülöttük? Láttam már némelyeket, akiknél úgy tűnt, minden jól megy, amíg üdvösségre nem jutottak és az Igéhez nem fordultak. Akkor viszont mindenféle nehézség támadt az életükben. Szinte úgy látszott, hogy jobb soruk volt a megtérésük előtt. Nem tudtam hová tenni a dolgot. Hogy lehet az, hogy a Sátán kedvére pusztíthat, amikor csak tetszik neki? Aztán megértettem, hogy ennek oka az a téma, amelyről Krisztus Testében a legkevesebbet beszélnek, a legritkábban tanítanak, és amelyet a gyakorlatban is a leginkább elhanyagolnak, ez pedig az Isten szeretetéről való kijelentés és az, hogy miképp működhetünk együtt viszálykodás nélkül. Ugyan hallottuk már, hogy néhányan érintik ezt a területet prédikációikban, mégis, mindenki a másiktól várja a gyakorlását.

  Isten szeretete nem érzés. Mi valahogy egy kalap alá vesszük az együttérzést az érzelmekkel. Amikor a Biblia arról beszél, hogy Jézus szánalomra indult, megrögzött gondolkodásmódunk szerint feltételezzük, hogy a szánalom érzése motiválta. Ezért aztán mindig valamiféle érzéstől várjuk, hogy tettekre sarkalljon bennünket. Az emberek azért imádkoznak, hogy Isten helyezze rájuk a "lelkek megnyerésének a terhét", vagy a "közbenjárás terhét." Ilyenkor tulajdonképpen valamilyen érzelemért imádkoznak. Azt szeretnék, ha Isten hátsón billentené őket, hogy megtegyék, amiről amúgy is tudják, hogy tenniük kell. Jézust nem a szánalom érzése indította, hanem az az együttérzés, ami Önmagából fakadt. Isten szeretet! A Szeretet ezt parancsolta: "Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek." Mi lehet ennél több?

  Egy híres evangélistától hallottam: "Az én, elhívásom a Márk 16,15-20, a Nagy Küldetés. Nem kaptam hatalmas kijelentést róla. Amikor elolvastam, elhatároztam, hogy engedelmeskedem, és Isten méltányolta a döntésemet." Isten vezetése a Beszéde általi vezetéssel azonos. Az érzelmek valóságosak, és át is fogod élni azokat, de amíg csak erre az élményre vársz, semmit sem kapsz Istentől. Amíg el nem kezdesz Isten Igéje alapján cselekedni - még hozzá egyszerűen azért, mert Ő mondta -, addig mindig közönséges emberi impulzusok fognak vezetni.
  Légy eltökélt abban, hogy megválogatod, milyen szavakat használsz! Ne engedd, hogy viszály, irigység és más effajta beszédek származzanak a szádból; akkor Isten használni tud majd. Tegyük fel, hogy Isten felruház téged erejével és kenetével, és "teljes hangerőre kapcsol" a szívedben. Ha ebben a helyzetben dühbe gurulsz, és olyasmit mondasz, amit nem szabadna, a szavaiddal mély sérülést okozhatsz valakiben. Az Ige kér bennünket, hogy semmi romlott beszéd ne származzon a szánkból, hanem kedvesek és lágyszívűek legyünk egymással, s ne szomorítsuk meg a Szent Szellemet (lásd Ef 4,29-32). Ha megfogadod, hogy csak olyan szavakat ejtesz ki, amelyek kegyelmet közvetítenek a hallgatóid számára, meglátod, Isten kenete növekszik majd rajtad. A szavaid súlya egyre nő. Isten a szádba tudja helyezni az erejét.

  Ez a szolgálat, az élet, a bővölködés, a gyógyulás titka. Jézus azt mondta, hogy megnyerheted, amit kimondasz. Ha a szavaid Isten szerint valók lesznek, a problémák megoldódnak.  Határozd el, hogy Jézushoz illő módon beszélsz. Ne ejts ki olyan szavakat, amelyek nem méltók Hozzá. Ha valakinek jól megmondanád a magadét, beszélj inkább Jézussal. Ő tudja rendezni a helyzetet.
  Ne kritizáld az embereket, amíg te magad nem csinálod jobban. Ne kritizáld Billy Grahamet, amíg te magad nem nyertél meg milliókat Jézusnak. Ne kritizáld Pétert, amíg te magad nem jártál vízen. Ha férj vagy, ne kritizáld a feleséged főztjét, amíg te nem főzöl jobban. Feleségek, ne kritizáljátok a férjeteket, ha meccset néznek egy szál alsóneműben, amíg nektek sem vonzó a külsőtök reggelente, és egy negyvenkét éves fürdőköntösben tesztek-vesztek becsavart hajjal! A magatok dolgával törődjetek. A feleség az otthon királynője és a szeretet központja az otthonban, hát viselkedjetek is úgy. A férj pedig a család prófétája és papja, s nem udvari bolond. A gyerekek pedig azt képviselik, amit Isten az egész emberi fajjal tett. Szeretetből születtek, a szüleik szeretete adott nekik életet. Ha ezeket a szerepeket mindenki Isten Igéje szerint tölti be a családban, akkor Isten ereje és kenete az otthonodra száll.
  Mielőtt orvosolnál valamilyen ügyet a gyülekezetedben, előbb a családodat hozd helyre. Ha a nemzetedet akarod megjobbítani, kezdd a családoddal. Mi élethosszig tartó mézesheteket töltünk a feleségemmel. Rögtön a megtérésünk után megtanultunk egyet s mást ezen a területen, és szinte nem is volt még szóváltásunk. Én ugyan hadakoztam néha, de ő sosem, így nem bontakozott ki a viszály. Megesett, hogy kötekedő kedvemben mentem haza, de a szelíd felelet elfordítja a haragot. A Szent Szellem kitöltötte Isten szeretetét a szívünkbe (lásd Róm.5,5). Ez az igazi élet! Isten szeretete ad értelmet az életnek.

  Hozz most egy jó döntést: fogadd meg, hogy szeretetben, örömben és a Szent Szellem békességében fogsz élni! Imádkozz, kérd Istent, hogy bocsássa meg neked az engesztelhetetlenség bűnét. Akarati döntéssel bocsáss meg azoknak, akik igazságtalanok voltak veled. Ne tartsd magadban a sérelmeket. Engedd el, hagyd, hogy Isten megtisztítsa a szíved. Azután személyes módon mondd el ezt a megvallást Isten előtt:

  "Mennyei Atyám, Jézus Nevében jövök Hozzád. Megértettem az Igéből, hogy lehet veszekedéstől, meg nem bocsátástól mentes életet élni, olyat, amely a Te szereteteddel és békességeddel teljes. Most hittel megragadom ezt az életet, és megvallom, hogy az otthonomban a Te szereteted működik. Oda szánom magam, hogy Isten szeretete teljessé váljon a szívemben, és uralmat vegyen az életemben. Jézus az Uram. Te pedig Atyám vagy, és én a gyermeked vagyok. Isten szeretetétől születtem, a Szent Szellem ereje által, és ez a szeretet soha nem fogy el bennem. Köszönöm Atyám. Mindezért Téged dicsérlek, Jézus Nevében."

  - Kenneth Copeland -
  Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
  Olvasottság: 10275
  Küldés (0)add comment

  Szólj hozzá Te is!
  Kérjük, hogy jelentkezz be, ha hozzá kívánsz szólni. Ha még nincs fiókod, akkor regisztrálj!

  busy
   

  Facebook